by
on
under
Permalink

História počítača

História počítača 

 

Tak poďme si povedať čo to ten počítač vlastne znamená. Rôzne názvy komputer, kompúter, computer.  Predstavuje zariadenie na, prípadne stroj na realizáciu výpočtov, či riadenie operácií vyjadrených číselnými alebo logickými výrazmi. Počítač sa skladá z komponentov, ktoré vykonávajú čiastkové definované funkcie. Komplexné vzťahy medzi jednotlivými komponentami dávajú počítaču schopnosť spracovávať informácie. To znamená ak je počítač správne naprogramovaný dáva schopnosť použiť tento počítač na reprezentáciu aspektu problému alebo časti systému. 

Tak história počítačov: 

abacus-g093d28815_640

Pred ich vznikom najprv existovali mechanické pomôcky na uľahčenie počítania. Ako bolo napríklad počítadlo – slúžil na sčítanie a odčítanie. Neskôr sa začali využívať efektívnejšie tabuľky, ktoré slúžili na výpočet dráhy nebeských telies. Boli to tabuľky druhých a tretích mocnín.  Najdôležitejší vývoj nastal keď sa vynašli Napierové kosti. Ktoré sa zverejnili až po jeho smrti v roku 1617. Umožňovali už násobiť a deliť, ale tiež sa nimi dalo zistiť druhá odmocnina. John Napier mal myšlienku, ktorá viedla k zostrojeniu  logaritmického pravítka. Charles Babage bol z jedným priekopníkov, ktorý v 19. Storočí vymysleli základné princípy fungovania mechanického, programovateľného stroja pre riešenie zložitých výpočtov. No lenže od mechanických strojov treba postupne prejsť k elektronickým. Tak sa dostávame k roku 1930 kedy  Vannevar Bush zostrojil analógový počítač. Ktorý už dokázal riešiť diferenciálne rovnice s osemnástimi nezávislými premennými. 

computer-g002a85bcc_640

No a samozrejme za počítače v súčasnom zmyslel slova, teda takých ktorých princíp prevodu problému na čísla sa používa do teraz, čiže sú to digitálne počítače. Tiež sa nazývajú elektromechanické počítače nultej generácie. Boli založené na myšlienke, ktorú prezentoval Claude Shannon, keď demonštroval  že výpočty Boolovej algebry možno realizovať pomocou elektromagnetických relé.  

Počítač prvej generácie sa považujú také , ktoré boli skonštruované pomocou vákuových elektrónok. A nakoniec John von Neumann navrhol schému počítačov, ktorá sa používa až do dnes.